Barion Pixel
Menü Bezárás

Általános szerződési feltételek

hatályos: 2020. július 1. napjától visszavonásig

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Virgonc Alapítvány (1193 Bp. Csokonai utca 18. Adószám 18249437-1-43), mint a weboldal üzemeltetője, és az általa nyújtott szolgáltatásokat távollévők között kötött szerződés útján igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden jogügyletre vonatkozik a https://virgoncalapitvany.com  domain név alatt működő adománygyűjtés során.

1. Felek megjelölése

1.1.    Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Alapítvány)

Név: Virgonc Alapítvány

Székhely és levelezési cím: 1193 Bp. Csokonai utca 18.

Telefonszám: +36 70 636 94 55

E-mail cím: info@virgoncalapitvany.com

Adószám: 18249437-1-43

Nyilvántartásba vételi szám:  9019

Hatósági végzésszám: AM 9019

Alapítvány elnöke:  Mándy Hajnalka

Az Alapítvány Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeken biztosítja.

1.2.    Támogató

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a praeambulumban megjelölt domain alatt elérhető adományozási lehetőséget igénybe veszi.

1.3.    Felek

Az Alapítvány és a Támogató együttesen.

2. Az Alapítvány célja

Alapítványunk célja, hogy hátrányos helyzetű, illetve beteg gyermeket nevelő családoknak nyújtsunk támogatást orvosi kezelésben, vagy más sürgős helyzet megoldásában. Továbbá egészségügyi szervezeteknek, kórházaknak korszerűsítésben, műszerpark fejlesztésében igyekszünk segítségére lenni.

A Támogatók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

A weboldalon lehetőség van többféle célra, több kedvezményezett részére külön-külön adományozni.

Kedvezményezett a célgyűjtés alapján kapott támogatást a célgyűjtés leírásában részletezettek szerint használhatja fel.

3. Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya

Támogató azzal, hogy banki utalással, készpénzes fizetéssel, vagy a weboldalon online fizetéssel Támogatást nyújt az Alapítvány részére, jelen ÁSZF-et elfogadja. A támogatás nyújtásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön a Támogató és az alapítvány     között az eseti (adott támogatásra vonatkozó) támogatási szerződés. A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást az Alapítvány részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi.    
Ugyanazon Felek közötti újabb fentiek szerinti támogatás újabb egyedi szerződés létrejöttének számít.
A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés határozott időre jön létre. A szerződés annak teljesülésével (a Támogatás átadásával) megszűnik.

4. A szerződés felbontása

A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy:

az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály
megkerülésével eszközölték
a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot.    

Felbontás és a Támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve, ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor. 

A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF az irányadó.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén az általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

5. Támogatási célok    

A weboldal Aktuális menüpontjából érhetőek el az aktuálisan támogatható kedvezményezettek és célok, melyekre a támogatásokat várjuk. Ezen felül az alapítvány havi működésére és általános segítségnyújtásra is gyűjtünk támogatást.

6. Támogatási lehetőségek

A hagyományos módon, banki utalással / banki befizetéssel történő támogatás esetén az alábbi bankszámlaszámra várjuk a támogatásra szánt összeget:

Erste Bank: 11996231-06428167-10000025

Hagyományos banki utalással/banki befizetéssel eszközölt fizetés választása esetén a küldő és fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek felszámításra.

Weboldalunkon elérhető az adományozási lehetőség online fizetéssel is, az Adományozás menüpontból.

Online fizetéssel lehetőség van

egyszeri (eseti) támogatás kiválasztására egyszeri fizetéssel, vagy    
rendszeres havi támogatás kiválasztására ismétlődő fizetéssel

Az Alapítvány minden típusú befizetés esetén a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát, amennyiben a Támogató ezt kéri.

7. Ismétlődő fizetés    

Az ismétlődő fizetés egy, a Simple Pay által biztosított, bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Támogató (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés lényege, hogy a Támogató a választott támogatási összeg megrendeléskor (a fizetési űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Támogató a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy az Alapítvány a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, a Támogató által előre meghatározott összegekkel terhelésre kerüljön majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Az elállás joga

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (info@virgoncalapitvany.com) kell jelezni a támogatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés.

8. Az online fizetéssel történő támogatás működése

Támogatónak az Adományozás oldalon többféle gomb áll rendelkezésére, rajtuk többféle, előre megadott támogatási összeggel. Támogató az összegen kívül azt is szabadon kiválaszthatja, hogy egyszeri, eseti támogatást, vagy rendszeres havi ismétlődő támogatást kíván nyújtani. Az előre megadott összegektől eltérő összeg adományozása a kiválasztott összeg darabszámának növelésével lehetséges.

A választott rendszerességű és támogatási összegű gomb megnyomásával a Támogató átkerül a fizetési oldalra. Itt a neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint a számlázási adatok megadásával, és a kiválasztott összeg darabszámának megadásával tovább léphet az online fizetéshez.

A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít fel, a bankkártyás fizetés esetén a fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján a kezelési költség az Alapítványt terheli.

9. A támogatás online fizetésének módja

A Virgonc Alapítvány online fizetési szolgáltatója az OTP Mobil Szolgáltató Kft (továbbiakban Simple Pay) (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. .; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42)

Simple Pay logója megtalálható a Támogatási űrlap információs blokkjában. A logóra kattintva Támogatót a rendszer átirányítja a Simple Pay fizetési oldalára. Az Alapítvány az átirányítás során Támogató adatai közül az e-mail címét adja át a Simple Paynek a fizetés érdekében. Támogató adatain túl átadásra kerül lényeges adatként a támogatás összege, továbbá a támogatás visszaigazolásának kódja, amit a Simple Pay „Külső hivatkozási számként” tart nyilván, és küld meg Támogatónak a visszaigazolásban.

Támogató a fizetésénél bankkártyás fizetést tud indítani. Az elfogadott kártyatípusokat a Simple Pay logó jelöli, továbbá erről információt kaphatnak a Simple Pay tájékoztató oldalán.

Az Alapítvány NEM kezeli a Támogató bankkártya adatait, azok adománygyűjtőhöz nem jutnak el. Azokat a Simple Pay szigorú előírások alapján kezeli, amiről tanúsítvánnyal rendelkezik. A Simple Pay adatkezelési tájékoztatóját itt töltheti le.

A Simple Pay fizetési oldalán jelzi a fizetendő összeget, bekéri a bankkártya adatait, betölti Támogató e-mail címét, kéri a saját ÁSZF-je, Adatkezelési tájékoztatója és Cookie tájékoztatója elfogadását.

Az online fizetés Támogatónak a támogatás összegén felül semmilyen többlet költségbe nem kerül.

A Simple Pay fizetési oldalán a „Fizetek” gomb megnyomása előtt Támogató megváltoztathatja döntését, a támogatás fizetését megszakíthatja.

A Simple Pay fizetési oldalán „Fizetek” gomb megnyomásával kerül a támogatás összege jóváírásra az Alapítvány számláján.

Sikeres és sikertelen fizetés esetén egyaránt a Simple Pay rendszere visszairányítja Támogatót a honlapra. Itt a fizetés sikerének vagy sikertelenségének tényéről Támogató tájékoztatást kap.